Đối với chúng tôi, “thông tin cá nhân” nghĩa là thông tin trực tiếp nhận dạng bạn (như tên, địa chỉ email hoặc thông tin thanh toán) hoặc có thể được liên kết hoặc kết hợp hợp lý để nhận dạng bạn (như số nhận dạng tài khoản hoặc địa chỉ IP). Chúng tôi sẽ luôn cho bạn biết thông tin cá nhân nào chúng tôi đang thu thập từ bạn. Xem Thông báo về quyền riêng tư của từng sản phẩm để biết chi tiết cụ thể.

Bất kỳ thông tin nào nằm ngoài phạm vi này đều là “thông tin phi cá nhân”.

Nếu chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn cùng với thông tin phi cá nhân, chúng tôi sẽ coi sự kết hợp đó là thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi xóa tất cả thông tin cá nhân khỏi một tập hợp dữ liệu thì phần còn lại là thông tin phi cá nhân.

Làm thế nào để chúng tôi tìm hiểu thông tin về bạn?

Chúng tôi tìm hiểu thông tin về bạn khi:

  • bạn đưa trực tiếp cho chúng tôi (ví dụ: khi bạn chọn gửi cho chúng tôi báo cáo sự cố);
  • chúng tôi tự động thu thập thông tin đó thông qua các sản phẩm và dịch vụ của mình;
  • khi chúng tôi cố gắng hiểu thêm về bạn dựa trên thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: khi chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để tùy chỉnh ngôn ngữ cho một số dịch vụ của chúng tôi).

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn sau khi có được nó?

Khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó theo cách mà bạn đã cho phép. Nói chung, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ cho bạn.

Khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với người khác?

  • Khi luật pháp yêu cầu điều đó. Chúng tôi tuân thủ luật pháp bất cứ khi nào chúng tôi nhận được yêu cầu về bạn từ chính phủ hoặc liên quan đến một vụ kiện. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo cách này trừ khi chúng tôi bị pháp luật cấm làm như vậy. Khi chúng tôi nhận được những yêu cầu như thế này, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi thực sự tin rằng luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Không có nội dung nào trong chính sách này nhằm hạn chế bất kỳ biện pháp bảo vệ hoặc phản đối pháp lý nào mà bạn có thể có đối với yêu cầu tiết lộ thông tin của bạn của bên thứ ba.
  • Khi chúng tôi tin rằng việc ngăn ngừa tổn hại cho bạn hoặc người khác là cần thiết. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của bạn theo cách này nếu chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, những người dùng khác của chúng tôi hoặc công chúng.

Chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi có được thông tin đó. Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh vật lý, kinh doanh và kỹ thuật. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, nếu chúng tôi phát hiện ra hành vi vi phạm bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp.

Chúng tôi cũng không muốn thông tin cá nhân của bạn lâu hơn mức chúng tôi cần, vì vậy chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin đó đủ lâu để thực hiện mục đích thu thập thông tin đó. Một khi chúng tôi không cần nó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tiêu hủy nó trừ khi luật pháp yêu cầu chúng tôi phải giữ nó lâu hơn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi thay đổi chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ thông báo quyền riêng tư nào của chúng tôi?

Chúng tôi có thể cần thay đổi chính sách này và các thông báo của chúng tôi. Các bản cập nhật sẽ được đăng trực tuyến. Nếu những thay đổi đó là quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo bản cập nhật thông qua các kênh thông thường «ProxyCompass» cho những thông báo như bài đăng trên blog và diễn đàn. Việc bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ sau ngày những thay đổi đó có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Để giúp bạn đánh giá thuận tiện hơn, chúng tôi sẽ đăng ngày có hiệu lực ở đầu trang.

Chọn và mua proxy

Tùy chỉnh gói máy chủ proxy của bạn một cách dễ dàng với biểu mẫu thân thiện với người dùng của chúng tôi. Chọn vị trí, số lượng và thời hạn dịch vụ để xem giá gói tức thì và chi phí trên mỗi IP. Tận hưởng sự linh hoạt và thuận tiện cho các hoạt động trực tuyến của bạn.

Chọn gói proxy của bạn

Chọn và mua proxy